VIDENSPRODUCERENDE ORGANISATIONER

At være videnproducerende indebærer et brud med den tilgang organisationer hidtil har haft til viden. Der skelnes mellem tre måder for organisationer og professionelle at forstå og tilgå viden: Den traditionsbårne, den videnforbrugende og den videnproducerende. Enhver organisation vil rumme alle tre tilgange og det med rette. I en videnproducerende organisation bliver der i markant grad sat fokus på at forøge den videnproducenrede tilgang og undersøge effekten af, at denne tilgang dominerer.

Den traditionsbårne tilgang består i at gøre mere af det, der allerede gøres. Traditioner virker, når opgaven og målgruppen er den samme, som da traditionerne blev udviklet. Men tilgangen er tilsvarende dårlig, hvis målgruppe, succeskriterier, samfund mm. ændrer sig. Forandringer er i både offentlige og private organisationer gået fra at være noget der sker en gang imellem (hvad der teoretisk kaldes ”episodisk forandring”) til at være en del af hverdagen (hvad der teoretisk kaldes ”kontinuelig forandring”).

Som alternativ kan organisationen være videnforbruger. Når vi hører, at vi bør arbejde ”evidensbaseret” ligger der implicit en forventning om, at vi henter den nyeste viden, derfra hvor den findes oplagret, for derefter at bruge denne viden i vores arbejde. Det er jo en oplagt mulighed, for så vidt denne viden faktisk er lavet af ”nogen” og altså tilgængelig. Hvis relevant viden findes, så kunne organisationerne hente viden ned fra hylderne på samme måde, som når vi går i supermarkedet. Det er denne logik der ligger til grund, når der tales om ”implementering”. At lave en ”implementering” forudsætter for det første at ”noget” kan overføres fra et sted og til organisationen, og at dette ”noget” beviseligt kan sikre, at organisationen lykkes med sit formål.

Den traditionsbårne og videnforbrugende tilgang til opgaveløsning er den dominerende tilgang i alle organisationer, når de står med nye opgaver. Som alternativ baserer en ”videnproducerende” tilgang sig på, hvordan medarbejderne og ledere selv tager en aktiv og systematisk tilgang til at udvikle den viden, der er brug for. Dette kræver nye roller, redskaber og rammer i organisationen.

To konkrete redskaber en videnproducerende organisation kan benytte sig af er prøvehandlinger og prototyper og positive afvigelser:

Prøvehandlinger og prototyper, som trækker på principper fra aktionslæring, hvor man bliver nysgerrig på en situation i sin praksis, som man gerne vil ændre på. Ud fra denne nysgerrighed og med sin egen viden og erfaringer samt input fra andres viden og erfaringer, planlægger man en prøvehandling, som man gennemfører og evaluerer. 

Den evaluerede prøvehandling diskuterer man med sit team, som måske har arbejdet med lignende situationer og gennemført egne prøvehandlinger. De samlede erfaringer med flere prøvehandlinger kan blive til en prototype, som er et velbeskrevet eksempel på vellykket og god praksis, der kan deles med andre i og uden for organisationen.

Positive afvigelser, som har et mere bagudrettet perspektiv, men som trækker på elementer fra positiv psykologi. Med afsæt i nysgerrighed på egen praksis fokuseres på ét særligt område og her undersøges det, der havde god effekt. Målet med undersøgelsen er at forstå og forstærke det, der virker.

Er du interesseret i at arbejde med videnproduktion i din organisation kan du kontakte Andreas Granhof Juhl eller Katrine Copmann Abildgaard for yderligere oplysninger.


AGORA arbejder aktuelt med projektet vidensproducerende skoler, hvor en række skoler danner netværk og tværkommunalt samarbejde med det formål at skabe viden om succesfuld inklusion og synlig læring for alle børn.

Inspirationsmateriale:

Du kan læse mere om projektet her: Forskning - Videnproducerende skoler.

Projektet har en fælles hjemmeside hvor de deltagende skoler deler viden og inspiration kan hentes: Læs alt om projektet her: http://www.videnproducerendeskoler.dk

Her kan du se Andreas Granhof Juhl holde et oplæg om Den vidensproducerende skole - Hvad er prøvehandlinger og prototyper og hvordan kan de bidrage til organisationsudvikling?: 

Link til et konkret eksempel på en prøvehandling: